A A A A A
Bible Book List

ईयोब 41 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

41 “ईयोबा, तुला लिव्याथानाला गळ टाकून पकडता येईल का?
    तुला त्याची जीभ दोरीने बांधता येईल का?
ईयोबा, तुला लिव्याथानाच्या नाकातून दोरी घालून त्याला वेसण घालता येईल का?
    किंवा त्याच्या जबड्यात गळ घालता येईल का?
ईयोबा, लिव्याथान तुझ्याकडे सोडून देण्यासाठी याचना करील का?
    तो तुझ्याशी मृदू शब्दात बोलेल का?
ईयोबा, लिव्याथान तुझ्याशी करार करुन
    जन्मभर तुझा दास होऊन राहील का?
ईयोब, तू पक्ष्याशी जसा खेळशील तसा लिव्याथानाशी खेळशील का?
    तू त्याला दोरीने बांधशील का?
    म्हणजे तुझ्या सेवक मुली त्याच्याशी खेळू शकतील?
ईयोबा मच्छीमार तुझ्याकडून लिव्याथानाला विकत घेण्याचा प्रयत्न करतील का?
    ते त्याचे तुकडे करुन ते व्यापाऱ्यांना विकण्याचा प्रयत्न करतील का?
ईयोबा, तू लिव्याथानाच्या कातडीत किंवा डोक्यात भाला फेकशील का?

“ईयोबा, तू एकदा का लिव्याथानावर हात टाकलास तर पुन्हा तसे कधी करु शकणार नाहीस.
    ती कशा प्रकारची लढाई असेल याचा एकदा विचार कर.
तू लिव्याथानाचा पराभव करु शकशील असे तुला वाटत असेल तर ते विसरुन जा.
    तशा आशेला जागाच नाही.
    त्याच्याकडे नजर टाकताच तुझी भीतीने गाळण उडेल.
10 एकही माणूस त्याला जागे करुन
    त्याचा राग ओढवून घेण्याइतका शूर नाही.

“माझ्याविरुध्द उभा राहाणाराही कुणी नाही. [a]
11 मी (देव) कुणाचाही देणेकरी नाही.
    या नभोमंडळाखाली जे जे आहे ते सर्व माझे आहे. [b]

12 “ईयोबा, मी तुला लिव्याथानाच्या पायांविषयी, त्याच्या शक्तीविषयी
    आणि त्याच्या ऐटदार बांध्याविषयी सांगेन.
13 कुणीही त्याची कातडी छेदू शकत नाही.
    त्याची कातडी चिलखतासारखी [c] आहे.
14 लिव्याथानाला त्याचा जबडा उघडायला कुणीही भाग पाडू शकत नाही.
    त्याच्या तोंडातल्या दातांची लोकांना भीती वाटते.
15 लिव्याथानाच्या पाठीवर ढालीसारख्या खवल्यांच्या
    रांगा एकमेकांना चिकटून आहेत.
16 ते खवले एकमेकांना इतके चिकटले आहेत
    की त्यातून हवासुध्दा जाऊ शकत नाही.
17 त्याचे खवले एकमेकांशी घटृ बांधलेले आहेत.
    ते एकमेकांशी इतके घटृ बांधलेले आहेत की कुणी ते ओढून वेगळे करु शकत नाही.
18 लिव्याथान जेव्हा शिंकतो तेव्हा वीज चमकल्यासारखी वाटते.
    त्याचे डोळे पहाटेच्या प्रकाशासारखे चमकतात.
19 त्याच्या तोंडातून आगीचे लोळ बाहेर पडतात.
    आगीच्या ठिणग्या निघतात.
20 उकळत्या भांड्याखाली ठेवलेल्या जळत्या गवतातून
    निघतो तसा धूर त्याच्या नाकातून येतो.
21 लिव्याथानाच्या श्र्वासानी कोळसे पेटतात
    आणि त्याच्या तोंडातून ज्वाला बाहेर पडतात.
22 लिव्याथानाची मान मजबूत आहे.
    लोक त्याला घाबरतात आणि त्याच्यापासून दूर पळत सुटतात.
23 त्याच्या कातडीवर एकही मऊ भाग नाही.
    ती लोखंडासाखी कठीण आहे.
24 लिव्याथानाचे हृदय पाषाणासारखे आहे.
    त्याला भीती वाटत नाही.
ते पाट्यासारखे आहे.
    जात्याच्या खालच्या तळीसारखे ते आहे.
25 लिव्याथान उठून उभा राहिला की शूर वीरही घाबरतात.
    लिव्याथानाने त्यांची शेपटी हलवली की ते पळून जातात.
26 तलवारी, भाले आणि तीर त्याच्यावर फेकले तरी ते त्याला न लागता परत येतात.
    त्या शस्त्रांनी त्याला काहीही इजा होत नाही.
27 तो लोखांडाची कांब गवताच्या काडीसारखी मोडू शकतो.
    कुजलेले लाकूड जसे पटकन मोडते तसे तो पितळ मोडतो.
28 तो बाणांना घाबरुन पळून जात नाही.
    वाळलेल्या गवताप्रमाणे दगड त्याच्यावर आपटून परत येतात.
29 जेव्हा लाकडी गदा त्याच्यावर आपटली जाते तेव्हा त्याला ते गवत आपटल्याप्रमाणे वाटते.
    लोक त्याच्यावर भाले फेकतात तेव्हा तो हसतो.
30 लिव्याथानाच्या शरीरावरची कातडी तीक्ष्ण, टणक खापरासाखी आहे.
    तो चिखलात कुळक फिरवल्याप्रमाणे तास पाडतो.
31 लिव्याथान पाण्याला उकळी आल्याप्रमाणे हलवतो.
    तो त्याला उकळत्या तेलाच्या भांड्याप्रमाणे तो त्यावर बुडबुडे आणतो.
32 लिव्याथान पोहतो तेव्हा तो आपल्यामागे मार्ग तयार करतो.
    तो पाणी ढवळून टाकतो आणि आपल्यामागे पांढरा फेस ठेवतो.
33 पृथ्वीवरचा एकही पशू लिव्याथानासारखा नाही.
    तो एक भीतिविरहित प्राणी आहे.
34 लिव्याथान गर्विष्ठ प्राण्याला कमी (तुच्छ) लेखतो.
    तो सगळ्या रानटी श्वापदांचा राजा आहे.
    आणि मी, परमेश्वराने त्याला निर्माण केले आहे.”

Footnotes:

  1. ईयोब 41:10 माझ्या … नाही किंवा “त्याच्या विरुध्द उभा राहून लढणारा कुणीही नाही.”
  2. ईयोब 41:11 मी देव … आहे किंवा “लिव्याथानाजवळ येऊन कुणी ही जिवंत राहिलेला नाही” “या आकाशाखालचा कुणीही.”
  3. ईयोब 41:13 चिलखत किंवा “त्याच्याजवळ कुणीही लगाम घेऊन जाऊ शकत नाही.”
Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Job 41 New International Version (NIV)

41 [a]“Can you pull in Leviathan with a fishhook
    or tie down its tongue with a rope?
Can you put a cord through its nose
    or pierce its jaw with a hook?
Will it keep begging you for mercy?
    Will it speak to you with gentle words?
Will it make an agreement with you
    for you to take it as your slave for life?
Can you make a pet of it like a bird
    or put it on a leash for the young women in your house?
Will traders barter for it?
    Will they divide it up among the merchants?
Can you fill its hide with harpoons
    or its head with fishing spears?
If you lay a hand on it,
    you will remember the struggle and never do it again!
Any hope of subduing it is false;
    the mere sight of it is overpowering.
10 No one is fierce enough to rouse it.
    Who then is able to stand against me?
11 Who has a claim against me that I must pay?
    Everything under heaven belongs to me.

12 “I will not fail to speak of Leviathan’s limbs,
    its strength and its graceful form.
13 Who can strip off its outer coat?
    Who can penetrate its double coat of armor[b]?
14 Who dares open the doors of its mouth,
    ringed about with fearsome teeth?
15 Its back has[c] rows of shields
    tightly sealed together;
16 each is so close to the next
    that no air can pass between.
17 They are joined fast to one another;
    they cling together and cannot be parted.
18 Its snorting throws out flashes of light;
    its eyes are like the rays of dawn.
19 Flames stream from its mouth;
    sparks of fire shoot out.
20 Smoke pours from its nostrils
    as from a boiling pot over burning reeds.
21 Its breath sets coals ablaze,
    and flames dart from its mouth.
22 Strength resides in its neck;
    dismay goes before it.
23 The folds of its flesh are tightly joined;
    they are firm and immovable.
24 Its chest is hard as rock,
    hard as a lower millstone.
25 When it rises up, the mighty are terrified;
    they retreat before its thrashing.
26 The sword that reaches it has no effect,
    nor does the spear or the dart or the javelin.
27 Iron it treats like straw
    and bronze like rotten wood.
28 Arrows do not make it flee;
    slingstones are like chaff to it.
29 A club seems to it but a piece of straw;
    it laughs at the rattling of the lance.
30 Its undersides are jagged potsherds,
    leaving a trail in the mud like a threshing sledge.
31 It makes the depths churn like a boiling caldron
    and stirs up the sea like a pot of ointment.
32 It leaves a glistening wake behind it;
    one would think the deep had white hair.
33 Nothing on earth is its equal
    a creature without fear.
34 It looks down on all that are haughty;
    it is king over all that are proud.

Footnotes:

  1. Job 41:1 In Hebrew texts 41:1-8 is numbered 40:25-32, and 41:9-34 is numbered 41:1-26.
  2. Job 41:13 Septuagint; Hebrew double bridle
  3. Job 41:15 Or Its pride is its
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes