A A A A A
Bible Book List

Числа 33 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Пътуване от Египет до Йордан. Станове в пустинята

33 Ето преходите на израилтяните по време на пътуването им, след като излязоха от египетската страна, наредени по опълчения под водачеството на Мойсей и Аарон. По заповед на Господа Мойсей описа тяхното пътуване според преходите им; и ето преходите им при тяхното пътуване: от Раамес потеглиха на петнадесетия ден от първия месец – на сутринта след Пасха израилтяните тръгнаха под закрилата на Господа, пред очите на цял Египет. В това време египтяните погребваха всички първородни, които Господ порази сред тях; така Господ предаде на съд техните божества.

След като тръгнаха от Раамес, израилтяните се разположиха на стан в Сокхот. От Сокхот тръгнаха и се разположиха на стан в Етам, който е на края на пустинята. Като тръгнаха от Етам, те се отбиха настрани към Пи-Хахирот, който се намира срещу Ваал-Цефон, и се разположиха на стан пред Мигдол. А когато тръгнаха от Пи-Хахирот, преминаха през морето в пустината; след това пътуваха три дни през пустинята Етам и се разположиха на стан в Мера. И като тръгнаха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извора и седемдесет палмови дървета; там те се разположиха на стан.

10 Като тръгнаха от Елим, разположиха се на стан при Червено море. 11 Като тръгнаха от Червено море, разположиха се на стан в пустинята Син. 12 Като тръгнаха от пустинята Син, разположиха се на стан в Дофка. 13 Като тръгнаха от Дофка, разположиха се на стан в Алуш. 14 Като тръгнаха от Алуш, разположиха се на стан в Рефидим; а там нямаше къде народът да пие вода.

15 Като тръгнаха от Рефидим, разположиха се на стан в Синайската пустиня. 16 Като тръгнаха от Синайската пустиня, разположиха се на стан в Киброт-Хатаава. 17 Като тръгнаха от Киброт-Хатаава, разположиха се на стан в Асирот. 18 Като тръгнаха от Асирот, разположиха се на стан в Ритма. 19 Като тръгнаха от Ритма, разположиха се на стан в Римнон-Фарец. 20 Като тръгнаха от Римнон-Фарец, разположиха се на стан в Ливна. 21 Като тръгнаха от Ливна, разположиха се на стан в Риса. 22 Като тръгнаха от Риса, разположиха се на стан в Кехелата. 23 Като тръгнаха от Кехелата, разположиха се на стан на хълма Шафер. 24 Като тръгнаха от хълма Шафер, разположиха се на стан в Харада. 25 Като тръгнаха от Харада, разположиха се на стан в Макелот. 26 Като тръгнаха от Макелот, разположиха се на стан в Тахат. 27 Като тръгнаха от Тахат, разположиха се на стан в Тарах. 28 Като тръгнаха от Тарах, разположиха се на стан в Митка. 29 Като тръгнаха от Митка, разположиха се на стан в Хашмона. 30 Като тръгнаха от Хашмона, разположиха се на стан в Мосерот. 31 Като тръгнаха от Мосерот, разположиха се на стан в Бене-Яакан. 32 Като тръгнаха от Бене-Яакан, разположиха се на стан в Хор-Ашдгад. 33 Като тръгнаха от Хор-Ашдгад, разположиха се на стан в Йотвата. 34 Като тръгнаха от Йотвата, разположиха се на стан в Аврон. 35 Като тръгнаха от Аврон, разположиха се на стан в Ецион-Гавер. 36 Като тръгнаха от Ецион-Гавер, разположиха се на стан в пустинята Син, в Кадес. 37 Като тръгнаха от Кадес, разположиха се на стан в планината Ор, до пределите на едомската страна.

38 Тогава по заповед на Господа свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там на четиридесетата година след излизането на израилтяните от Египет – в първия ден на петия месец. 39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 Тогава ханаанският цар Арад, който живееше в южната част на ханаанската страна, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като тръгнаха от планината Ор, се разположиха на стан в Салмон. 42 Като тръгнаха от Салмон, разположиха се на стан в Пунон. 43 Като тръгнаха от Пунон, разположиха се на стан в Овот. 44 Като тръгнаха от Овот, разположиха се на стан в Иим-Аварим, до моавските предели. 45 Като тръгнаха от Иим, разположиха се на стан в Дивон-Гад. 46 Като тръгнаха от Дивон-Гад, разположиха се на стан в Алмон-Дивлатаим. 47 Като тръгнаха от Алмон-Дивлатаим, разположиха се на стан в Аваримската планина, източно от Нево. 48 Като тръгнаха от Аваримската планина, разположиха се на стан в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон. 49 Станът им в Моавската равнина при Йордан се простираше от Бет-Йешемот до Аве-Ситим.

50 Там, в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон, Господ рече на Мойсей: 51 „Кажи на израилтяните: ‘Когато преминете отвъд Йордан в ханаанската страна, 52 прогонете всички жители на тази страна, унищожете всичките им идоли от камък и от бронз, съборете всичките им жертвеници. 53 Завладейте страната и се заселете в нея, защото Аз ви давам тази страна, за да я притежавате. 54 И поделете страната за наследство по жребий между вашите племена: на по-многобройните дайте по-голямо наследство, а на по-малобройните – по-малко наследство. Където се падне по жребий, там да бъде и делът от наследството. Поделете наследството според племената на бащите си. 55 Но ако не прогоните жителите на страната, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в страната, в която живеете. 56 И тогава, каквото мислех да го сторя на тях, ще го сторя на вас’.“

Числа 33 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

33 Ето пътуванията на израилтяните, които излязоха из Египетската земя по устроените си войнства под Моисеева и Ааронова ръка.

Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им; и ето пътуванията им според тръгванията им.

В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на пасхата израилтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всичките египтяни,

когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съдби).

И израилтяните, като отпътуваха от Рамесий, разположиха стан в Сокхот.

Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.

Като отпътуваха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.

А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.

А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета, и там разположиха стан.

10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море.

11 Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син.

12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка.

13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус.

14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рафидим, гдето нямаше вода да пият людете.

15 Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня.

16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-атаава.

17 Като отпътуваха от Киврот-атаава, разположиха стан в Асирот.

18 Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма.

19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес.

20 Като отпътуваха от Римон-фарес, разположиха стан в Ливна.

21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.

22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.

23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан в хълма Сафер.

24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.

25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.

26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.

27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.

28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.

29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.

30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.

31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.

32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.

33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Иотвата.

34 Като отпътуваха от Иотвата, разположиха стан в Еврона.

35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.

36 Като отпътуваха от Есион-гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.

37 А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя.

38 И по Господно повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор, и умря там, в четиридесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца.

39 Аарон беше на сто и двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона.

42 Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан във Финон.

43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот.

44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-аварим, на моавската граница.

45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-гад.

46 Като отпътуваха от Девон-гад, разположиха стан в Алмон-дивлатаим.

47 Като отпътуваха от Алмон-дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево.

48 А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

49 При Иордан разположиха стан, от Ветиесимот до Авел-ситим, на моавските полета.

50 Тогава Господ говори на Моисея на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон, казвайки:

51 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя,

52 изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли, и съборете всичките им оброчища.

53 И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая земя за наследство.

54 И да разделите земята с жребие между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго <наследството> да бъде там, гдето му падне жребието. Според бащините си племена да наследите.

55 Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.

56 А и при туй, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes