A A A A A
Bible Book List

Матей 24-25 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

24 И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;

защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже <тия неща> трябва да станат; но това още не е свършекът.

Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

Но всичко това ще бъде< само> начало на страдания,

Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.

10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.

14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

15 Затова, когато видите мерзостта, която <докарва> запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),

16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;

18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.

19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!

20 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;

21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

22 И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.

23 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;

24 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето предсказах ви.

26 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;< или:> Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.

33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

37 И като <бяха> Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,

39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

41 Две жени <ще> мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.

44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?

46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48 Но, ако оня слуга е зъл {Гръцки: Оня зъл слуга каже.}, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,

50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не <го> очаква, и в час, когато не знае,

51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

25 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.

А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.

12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

14 Защото< е> както<, когато> човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.

15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

17 Също и тоя, който <получи> двата спечели още два.

18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,

20 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.

21 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

22 Приближи се и тоя, който бе получил <двата таланта>, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

24 Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал;

25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26 А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;

27 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.

28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

29 Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

30 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;

33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

34 Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.

35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;

36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?

38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?

39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?

40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

41 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.

42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;

43 странник <бях>, и не Ме облякохте; болен и в тъмница <бях>, и не Ме посетихте.

44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?

45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.

46 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes