A A A A A
Bible Book List

Матей 10 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Призоваване на дванадесетте ученици

10 След това Той повика дванадесетте Си ученици и им даде власт над нечистите духове, тъй че да могат да ги изгонват и да лекуват всяка болест и всяко страдание.

А имената на дванадесетте апостоли са следните: най-напред Симон, наричан Петър, и неговият брат Андрей, след това Яков Зеведеев и неговият брат Йоан, Филип и Вартоломей, Тома и митарят Матей, Яков Алфеев и Левий, наречен Тадей, Симон Кананит[a] и Юда Искариот[b] – същият, който Го и предаде.

Наставления и пратеничество на дванадесетте

Тези дванадесет ученици Иисус изпрати да проповядват, като им нареди с думите: „По път към езичници не поемайте и в самарянски град не влизайте. Отивайте преди всичко при изгубените овце на Израилевия дом. И тъй, ходете и възвестявайте: ‘Небесното царство наближи!’ Болни лекувайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. Не взимайте в пояса си нито злато, нито сребро, ни медна монета, 10 ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга. Защото работникът заслужава своята прехрана. 11 В който град или село влезете, разпитвайте – кой в него е достоен, и там отсядайте, докато си тръгнете. 12 А когато влизате в някой дом, отправяйте поздрав към обитателите му. 13 Ако домът е достоен, вашият поздрав за мир[c] да се изпълни над него. Ако ли не е достоен, и вашият поздрав за мир нека се върне при вас. 14 Ако обаче някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от този дом или град, отърсете праха от нозете си. 15 Истината ви казвам: по-леко ще бъде за Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото за онзи град.

16 Ето Аз ви изпращам като овце сред вълци. Затова бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.

17 Пазете се от хората! Защото ще ви предадат на съдилища и ще ви бичуват в синагогите си. 18 Ще ви водят пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичниците. 19 А когато те ви предават на съдилища, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в онзи час ще ви бъде внушено какво да кажете. 20 Понеже не сте вие тези, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, Който ще говори чрез вас.

21 Брат ще предаде брата на смърт и баща – детето си. Деца ще се надигнат срещу родители и ще ги убият. 22 Ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но който претърпи докрай, ще бъде спасен.

23 А когато ви преследват в един град, бягайте в друг. Защото истината ви казвам: няма да сте минали през всички градове на Израил, докато дойде Синът човешки.

24 Ученикът не стои по-високо от учителя си, нито слугата – по-високо от господаря си. 25 Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата – като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, колко повече това ще сторят с домашните му! 26 И тъй, не се бойте от хората, защото няма нищо скрито, което да не се открие, нито има нещо тайно, което да не се узнае. 27 Което ви говоря на тъмно, оповестете го на светло, което чуете на ухо, разгласявайте го от покривите.

28 Не се бойте и от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но повече се бойте от Този, Който може и душата, и тялото да погуби в ада. 29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? И въпреки това ни едно от тях не пада на земята без волята на вашия Отец. 30 А на вас дори и всички косми по главата са преброени. 31 Затова не се бойте! Вие сте по-ценни от много врабчета.

32 И тъй, всеки, който Ме признае пред хората, и Аз ще го призная пред Своя небесен Отец. 33 А който се отрече от Мене пред хората, и Аз ще се отрека от него пред Своя небесен Отец.

34 Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята – не мир дойдох да донеса, а меч. 35 Защото дойдох да разлъча син от баща му и дъщеря от майка ѝ, и снаха от свекърва ѝ. 36 Врагове на човека ще станат собствените му домашни.

37 Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене. И който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. 38 Който не взема кръста си и Ме следва, не е достоен за Мене. 39 Който се опита да запази живота си, ще го загуби, а който е загубил живота си заради Мене, ще го придобие.

40 Който вас приема, Мене приема. А който приема Мене, приема Този, Който Ме е изпратил. 41 Който приема пророк, защото е пророк, ще получи награда на пророк. Също тъй който приема праведник, защото е праведник, ще получи награда на праведник. 42 И който напои един от тези ученици като Мой ученик само с чаша студена вода, истината ви казвам, няма да загуби наградата си.“

Footnotes:

  1. 10:4 Вероятно от арамейски „ревнител“, на гръцки – Зилот.
  2. 10:4 Има различни обяснения на това прозвище, едно от които е: „мъж измамник“.
  3. 10:13 Библейският поздрав съдържал пожелание за здраве и благоденствие.

Матей 10 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

10 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;

Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.

Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;

но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.

И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.

Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна <монета> в пояса си,

10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

11 И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете.

12 А когато влизате в дома, поздравявайте го.

13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.

14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.

15 Истина ви казвам, по-леко ще бъде <наказанието> на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.

16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

17 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.

18 Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.

19 А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.

20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.

21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.

22 Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.

23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.

25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.

27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.

29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? и< пак> ни едно от тях няма да падне на земята без <волята> на Отца ви.

30 А вам и космите на главата са всички преброени.

31 Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.

32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.

33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.

34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;

36 и неприятели на човека <ще бъдат> домашните му.

37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;

38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.

40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.

42 И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes