A A A A A
Bible Book List

Марк 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува човек с изсъхнала ръка

Друг път, влизайки в синагогата, [a] Исус видя един човек с изсъхнала ръка. Някои хора внимателно го наблюдаваха, за да видят дали ще излекува сакатия в съботен ден, за да го обвинят след това. Исус каза на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се пред всички!“

После попита: „Какво трябва да се прави в събота – добро или зло? Кое е правилно – да се спаси един живот или да се погуби?“ Но те мълчаха.

Исус ги изгледа с гняв и, наскърбен от тяхната жестокосърдечност, каза на сакатия: „Протегни си ръката!“ Човекът я протегна и тя оздравя. Тогава фарисеите [b] излязоха и заедно с иродианите [c] веднаха започнаха да заговорничат как да убият Исус.

Много хора тръгват след Исус

Исус и учениците му се отправиха към езерото. Множество хора от Галилея, Юдея, Ерусалим, Идумея, от земите отвъд река Йордан и от околностите на Тир и Сидон го следваха. Те отиваха при него, защото бяха чули за нещата, които той вършеше. Като видя целия този народ, Исус накара учениците си да му намерят и приготвят малка лодка, така че тълпата да не се блъска в него. 10 Той беше излекувал много хора и затова сега всички, които бяха болни от нещо, се бутаха напред да го докоснат. 11 Имаше и такива, в които се бяха вселили зли духове. Щом видеха Исус, злите духове падаха в краката му и викаха: „Ти си Божият Син!“ 12 Но Исус строго им заповядваше да не разкриват пред хората кой е.

Исус избира своите дванадесет апостола

13 След това се качи на един хълм и повика при себе си онези, които искаше. Те отидоха при него. 14 От тях Исус избра дванадесет души, които нарече апостоли, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват 15 и да имат власт да прогонват демони. 16 Ето имената на дванадесетте, които Исус избра:

Симон, когото нарече Петър;

17 Яков и Йоан,

    синовете на Зеведей, които нарече Воанергес
    или „Синове на гръмотевицата“;

18 Андрей,

Филип,

Вартоломей,

Матей,

Тома,

Яков – синът на Алфей,

Тадей,

Симон Зилотът [d]

19 и Юда Искариотски,

    който го предаде.

Силата на Исус е от Бога

20 После Исус влезе в една къща и наоколо отново се събраха толкова много хора, че той и учениците му не можаха дори да се нахранят. 21 Като чуха къде е, близките му отидоха да го приберат, защото хората говореха, че е луд. 22 А дошлите от Ерусалим законоучители казваха: „Веелзевул [e] живее в него. Той прогонва демоните, защото използва силата на главатаря на демоните.“

23 Тогава Исус ги събра и започна да им говори с притчи. Той каза: „Как може Сатана да прогонва своите демони [f]? 24 Царство, което е разединено от вътрешни борби, не може да оцелее. 25 Семейство, което е раздирано от разпри, не може да оцелее. 26 Ако Сатана се изправи и воюва против себе си, не може да оцелее. Това ще е краят му. 27 Никой не може да влезе в къщата на силен човек и да задигне вещите му, ако първо не го върже. Само тогава ще може да го ограби. 28 Истина ви казвам: всички грехове на хората и всички богохулства, които са изрекли, могат да им се простят. 29 Но ако някой богохулства срещу Святия Дух, за него прошка никога няма да има – той е извършил вечен грях.“

30 Исус каза всичко това, защото говореха, че в него се е вселил зъл дух.

Истинското семейство на Исус

31 Тогава дойдоха майка му и братята му и пратиха някакъв човек да го извика, а те останаха отвън. 32 Около Исус седяха много хора, които му казаха: „Майка ти, братята ти и сестрите ти [g] са вън и те търсят.“

33 Той попита: „Коя е майка ми? Кои са братята ми?“ 34 И като огледа насядалите наоколо, каза: „Ето ги моята майка и моите братя. 35 Който изпълнява Божията воля, е мой брат, сестра и майка.“

Footnotes:

  1. Марк 3:1 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  2. Марк 3:6 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  3. Марк 3:6 + иродиани Еврейска политическа група.
  4. Марк 3:18 Зилот Букв.: „Кананит“ – арамейска дума, означаваща „Зилот“ или „ревностен привърженик“. Вж. „Зилот“ в Речника.
  5. Марк 3:22 + Веелзевул Или: Ваал-Зевув. Думата означава „Господар на небесното жилище“ или „Господар на мухите“. Докато в Стария Завет това е името на филистимско божество (IV Цар. 1:2-3), в Новия Завет така се нарича главатарят на демоните, Сатана.
  6. Марк 3:23 Сатана … демони Букв.: „Сатана да прогонва Сатана“.
  7. Марк 3:32 и сестрите ти Някои гръцки ръкописи не съдържат тези думи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes