A A A A A
Bible Book List

Марк 8 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус нахранва повече от 4000 души

При друг случай по това време, при Исус се бяха събрали много хора, които нямаха нищо за ядене. Той извика учениците си и им каза: „Жал ми е за тези хора – от три дни вече са с мен, а нямат какво да ядат. Ако ги изпратя да си тръгнат гладни, ще припаднат по пътя, защото някои живеят много далеч.“

Учениците му отговориха: „Къде тук, в това необитавано място, можем да намерим достатъчно хляб, за да нахраним всички тези хора?“

А Исус ги попита: „Колко хляба имате?“

„Седем“ – отвърнаха те.

Тогава Исус нареди на хората да седнат на земята, после взе седемте хляба, благодари на Бога, разчупи ги и даде на учениците си да ги разпределят на народа и те ги раздадоха. Имаха и няколко рибки, за които той отново благодари на Бога и каза да раздадат и тях. Всички ядоха до насита, а с това, което остана от храната, напълниха седем кошници. Там имаше около четири хиляди души. После Исус ги отпрати, 10 а веднага след това се качи с учениците си в една лодка и отпътува за Далманутанската област.

Фарисеите изпитват Исус

11 При Исус дойдоха фарисеите, [a] които започнаха да му задават въпроси. За да го изпитат, те поискаха от него да извърши знамение като доказателство, че е дошъл от Бога. 12 Исус въздъхна тъжно и каза: „Защо това поколение иска за доказателство небесно знамение? Истина ви казвам: никакво знамение няма да му бъде дадено.“ 13 След това остави фарисеите и като се качи в лодката, мина на отсрещната страна.

Предупреждение относно юдейските водачи

14 Учениците му имаха в лодката само един хляб, защото бяха забравили да вземат повече. 15 Исус ги предупреди: „Внимавайте! Пазете се от маята на фарисеите [b] и маята на Ирод. [c]

16 Те започнаха да разискват помежду си за смисъла на неговите думи. „Той каза това, защото нямаме хляб“ – говореха те.

17 Исус знаеше за какво разговарят и им каза: „Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не схващате и не разбирате? Толкова ли са затъпели умовете ви? 18 Като имате очи – не виждате ли? Като имате уши – не чувате ли? Не помните ли какво направих? 19 Когато разделих пет хляба на пет хиляди души, колко кошници напълнихте с къшеите, които останаха?“

„Дванадесет“ – отвърнаха те.

20 „А когато разчупих седем хляба за четири хиляди души, колко кошници напълнихте с къшеите, които останаха?“

„Седем“ – отвърнаха те.

21 Тогава Исус ги попита: „Нима все още нищо не разбирате?“

Исус излекува сляп човек във Витсаида

22 Исус и учениците му стигнаха Витсаида. Няколко души доведоха при него един сляп човек и помолиха Исус да го докосне. 23 Той хвана слепия за ръка, изведе го от селото и като плюна на очите му, положи ръце [d] върху него и го попита: „Виждаш ли нещо?“

24 Слепият вдигна поглед и каза: „Виждам хора като дървета, които ходят наоколо.“

25 Исус отново положи ръце върху очите му и тогава човекът разтвори широко очи, зрението му се възвърна и започна всичко да вижда ясно. 26 Исус го изпрати вкъщи, като му каза: „Не отивай в селото.“

Исус е Месията

27 Исус и учениците му тръгнаха към селата около Кесария Филипова и по пътя Исус ги попита: „Кой съм аз според хората?“

28 Те отговориха: „Някои казват, че си Йоан Кръстител, [e] други – че си Илия, [f] а трети – че си един от пророците.“

29 Тогава Исус ги попита: „А според вас кой съм?“

Петър отговори: „Ти си Месията. [g]

30 Тогава Исус ги предупреди да не казват на никого за него.

Исус казва, че трябва да умре

31 И започна да ги учи: „Човешкият Син [h] трябва много да изстрада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и законоучителите. После ще бъде убит, а след три дни ще възкръсне.“ 32 Исус открито им каза какво ще се случи, а Петър го дръпна настрана и започна да го укорява. 33 Но Исус се обърна и като огледа учениците си, строго отвърна на Петър: „Махни се от мен, Сатана! Защото мислиш не както мисли Бог, а както мислят хората.“

34 После събра край себе си всички хора и учениците си и им каза: „Ако някой иска да ме последва, трябва да каже «Не!» на собствените си желания, да вземе своя кръст и да ме следва. 35 Който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради мен и заради Благата вест, ще го спаси. 36 Каква полза има човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? 37 И какво може да плати, за да си го върне? 38 Ако някой се срамува от мен и учението ми в това неверно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Баща си със святите ангели.“

Footnotes:

  1. Марк 8:11 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Марк 8:15 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  3. Марк 8:15 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
  4. Марк 8:23 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
  5. Марк 8:28 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  6. Марк 8:28 + Илия Божий пророк от 850 г. пр. Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
  7. Марк 8:29 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  8. Марк 8:31 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Марк 8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

През ония дни, когато пак се беше <събрало> голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им:

Жалко Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат;

и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч.

И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?

И попита ги: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем.

И заповяда на народа да насядат на земята; и като взе седемте хляба благодари, разчупи и даваше на учениците Си за да ги сложат. И сложиха ги пред народа,

Имаха и малко рибички; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях.

И ядоха и се наситиха; и дигнаха останали къшеи, седем кошници.

А <ония, които ядоха>, бяха около четири хиляди души; и разпусна ги.

10 И веднага влезе в ладията с учениците Си и дойде в далманутанските предели.

11 И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.

12 А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение.

13 И остави ги, влезе пак <в ладията>, и мина на отвъдната страна.

14 Но учениците Му забравиха да вземат хляб, и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб.

15 И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.

16 И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото нямаме хляб.

17 А Исус, като разбра това; рече им: Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви?

18 Като имате очи, не виждате ли? и като имате уши, не чувате ли? и не помните ли?

19 Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко кошове пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Дванадесет.

20 И когато седемте - на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Седем.

21 И каза им: Не разбирате ли още?

22 Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него.

23 И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?

24 И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам <неща> като дървета, които ходят.

25 После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.

26 И изпрати го у дома му, и каза: Не влизай в селото, [нито казвай това някому в селото].

27 И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората: Кой съм Аз?

28 А те в отговор Му казаха: Иоан Кръстител; други - Илия; а трети - един от пророците.

29 Тогава ги попита: Но според както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос.

30 И заръча им никому да не казват за Него.

31 И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.

32 И явно говореше тая дума. А Петър Го взе <настрана> и почна да Го мъмри.

33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.

34 И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и <така> нека Ме следва.

35 Защото който иска да спаси живота {Или душата; <така и до края на главата.>} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси.

36 Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?

37 Защото какво би дал човек в замяна на живота си?

38 Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes