A A A A A
Bible Book List

Марк 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Идването на Исус

Благата вест за Исус Христос, Божия Син, [a] започва с думите на пророк Исая:

„Чуй!
Пред теб изпращам пратеника си,
    който ще подготви пътя за теб.“ [b]

„Един човек вика в пустинята:
«Подгответе пътя за Господа,
очертайте прави пътеките за него!»“ [c]

Тогава дойде Йоан, [d] който кръщаваше [e] хората в пустинята и проповядваше да се покаят [f] и да се кръстят, за да прости Бог греховете им. Жителите на цяла Юдея и Ерусалим отиваха при него, изповядваха греховете си и Йоан ги кръщаваше в река Йордан. Той носеше дрехи от камилска козина и беше препасан с кожен колан. Хранеше се със скакалци [g] и див мед. Ето какво проповядваше: „След мен идва друг, който е по-силен от мен. Не съм достоен дори да коленича и да развържа връзките на сандалите му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух.“

Кръщението на Исус

В онези дни при него дойде Исус от галилейския град Назарет и Йоан [h] го кръсти в река Йордан. 10 Веднага щом излезе от водата, Исус видя небесата да се разтварят и Духът да слиза върху него в образа на гълъб. 11 От небесата се чу глас, който каза: „Ти си моят възлюбен Син. Ти си избраникът ми.“

Дяволът изкушава Исус

12 Веднага след това Духът заведе Исус в пустинята. 13 Той остана там четиридесет дни, изкушаван от Сатана. [i] Живя сам с дивите животни и ангелите се грижиха за него.

Исус призовава първите си ученици

14 След като Йоан [j] беше хвърлен в затвора, Исус дойде в Галилея и започна да проповядва Благата вест от Бога. 15 Той казваше: „Времето дойде. Божието царство наближава. Покайте [k] се и повярвайте в Благата вест!“

16 Като вървеше край Галилейското езеро, Исус видя Симон и брат му Андрей, които бяха рибари, да хвърлят мрежите си в езерото. 17 Той им каза: „Последвайте ме и аз ще ви науча как да ловите хора.“ 18 Те веднага оставиха мрежите си и го последваха.

19 Малко по-нататък Исус видя сина на Зеведей – Яков и брат му Йоан, които седяха в лодката си и подготвяха мрежите за улов. 20 Като видя братята, Исус веднага ги повика при себе си. Те оставиха баща си и наемните работници в лодката и го последваха.

Исус излекува човек, обладан от зъл дух

21 Исус и учениците му отидоха в Капернаум. В събота Исус влезе в синагогата [l] и започна да поучава. 22 Хората бяха удивени от неговото учение, защото той ги поучаваше с власт, а не като законоучителите. 23 В синагогата им имаше един човек, обладан от зъл дух, който започна да вика: 24 „Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Да ни погубиш ли дойде? Аз зная кой си – Святият на Бога.“

25 Исус строго заповяда на злия дух: „Млъкни и излез от него!“ 26 Тогава злият дух разтърси тялото на човека и със силен вик излезе от него.

27 Всички бяха смаяни и се питаха един друг: „Какво е това? Що за ново учение е? Той проповядва с власт и дори злите духове се подчиняват на заповедите му!“ 28 И мълвата за него се разнесе бързо из цяла Галилея.

Исус излекува много хора

29 Щом излязоха от синагогата, [m] заедно с Яков и Йоан те веднага отидоха в дома на Симон и Андрей. 30 Тъщата на Симон лежеше болна с треска и веднага казаха на Исус за нея. 31 Той отиде до леглото й, хвана я за ръката и й помогна да стане. Треската изчезна, тя оздравя и започна да им прислужва.

32 Когато настъпи вечерта, след залез слънце хората доведоха при Исус всички болни и обладани от демони. 33 Целият град се събра пред вратата на къщата. 34 Исус излекува много хора, страдащи от различни болести, и прогони много демони, но не позволяваше на демоните да говорят, защото те знаеха кой е.

Исус се подготвя да проповядва Благата вест

35 На сутринта Исус се събуди много рано, излезе още по тъмно от къщата и отиде да се моли на едно необитавано място. 36 Симон и приятелите му тръгнаха да го търсят 37 и като го намериха, му казаха: „Всички те търсят.“

38 А той им каза: „Нека идем из селата и градовете наоколо, за да мога да проповядвам и на други места. Нали затова съм тук!“ 39 И тръгна из цяла Галилея, проповядваше в синагогите [n] им и прогонваше демони от хората.

Исус излекува прокажен човек

40 При Исус дойде един болен от проказа, коленичи пред него и започна да го моли: „Ти имаш власт и стига да поискаш, можеш да ме излекуваш.“

41 Исус го съжали, протегна ръката си, докосна го и каза: „Искам – бъди здрав!“ 42 Проказата веднага напусна човека и той оздравя.

43 Исус го прати да си върви и като го предупреди строго, 44 му заръча: „На никого не казвай какво направих за теб, а иди и се покажи на свещеника [o] и принеси за оздравяването си каквото е заповядал Моисей. Това ще засвидетелства на хората, че си излекуван.“ 45 Но човекът си тръгна и започна да разказва на всички, че Исус го е излекувал. И така мълвата за Исус се разнесе и той вече не можеше да влезе открито в някой град, затова оставаше в необитавани места, но въпреки това при него се стичаха хора отвсякъде.

Footnotes:

 1. Марк 1:1 Божия Син Някои гръцки ръкописи не съдържат тези думи.
 2. Марк 1:2 Малахия 3:1
 3. Марк 1:3 Исая 40:3
 4. Марк 1:4 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 5. Марк 1:4 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 6. Марк 1:4 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 7. Марк 1:6 скакалци Вид прелетни пустинни скакалци, които Моисеевият закон разрешава да се ядат. Вж. Лев. 11:21-22.
 8. Марк 1:9 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 9. Марк 1:13 + Сатана Име на дявола, което означава „противник“, „обвинител“ или „клеветник“.
 10. Марк 1:14 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 11. Марк 1:15 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 12. Марк 1:21 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 13. Марк 1:29 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 14. Марк 1:39 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 15. Марк 1:44 покажи се на свещеника Според закона на Моисей свещеник трябва да засвидетелства, че болен от проказа е оздравял. Вж. Лев. 14:1-32.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Марк 1 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;

както е писано в <книгата на> пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;

Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".

Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.

А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.

И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.

Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.

10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.

11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

12 И веднага Духът Го закара в пустинята.

13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

14 А след като Иоан биде предаден на <властта>, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:

15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

16 А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.

18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

21 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата <Исус> влезе в синагогата и поучаваше.

22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

24 [Остави <ни>!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.

26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.

30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.

37 И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.

38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

40 И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.

43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.

45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото <Исус> не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes