A A A A A
Bible Book List

Лука 20 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

За властта на Иисус Христос

20 Един ден, когато Иисус поучаваше народа в храма и благовестеше, първосвещениците, книжниците и народните стареи застанаха около Него и попитаха: „Кажи ни, с каква власт вършиш това? Кой Ти е дал тази власт?“ Той им отговори с думите: „Ще ви питам и Аз нещо. Кажете Ми: Йоановото кръщение от небето ли беше или от хората?“ А те обсъждаха помежду си и казваха: „Ако речем: ‘от небето’, ще каже: ‘а защо не му повярвахте?’ Ако пък речем: ‘от хората’, целият народ ще ни избие с камъни, защото са убедени, че Йоан бе пророк.“ И отговориха: „Не знаем откъде беше.“ Иисус им рече: „И Аз няма да ви кажа с каква власт върша това.“

Притча за злите лозари

И започна да говори пред народа тази притча: „Един човек насади лозе, предаде го на лозари и замина за дълго време. 10 А когато дойде времето, изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плода на лозето. Но лозарите го набиха и го отпратиха с празни ръце. 11 Изпрати и друг слуга; но те и на него сториха зло, като го набиха и отпратиха с празни ръце. 12 Изпрати и трети; но те и него изпораниха и пропъдиха. 13 Тогава господарят на лозето си рече: ‘Какво да направя? Ще пратя любимия си син. Навярно като го видят, ще се засрамят.’ 14 Но лозарите, като го видяха, си рекоха: ‘Този е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството му наше!’ 15 И като го изведоха извън лозето, го убиха. И тъй, какво ще им направи господарят на лозето? 16 Ще дойде и ще погуби лозарите, а лозето ще даде на други.“

А онези, като чуха това, рекоха: „Дано не стане!“ 17 Но Иисус ги погледна и каза: „Тогава какво означава написаното: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. 18 Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.“

19 Тогава първосвещениците и книжниците поискаха да сложат ръка на Него, защото разбраха, че за тях каза тази притча, но се бояха от народа.

За плащане на данък на императора

20 Те търсеха сгоден случай и изпратиха съгледвачи, които да Го уловят в някоя дума, като се представят за благочестиви, и да Го предадат на съд под властта на управителя. 21 И Го запитаха с думите: „Учителю, знаем, че е истина, което говориш и учиш, и че не се влияеш от никого, а вярно поучаваш за Божия път. 22 Право ли е да даваме данък на кесаря или не?“ 23 Но Той усети тяхното лукавство и им рече: „Защо Ме изкушавате[a]? 24 Покажете Ми един динарий! Чий е този образ и надпис?“ Те отговориха: „На кесаря.“ 25 Тогава Иисус им каза: „Като е тъй, отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ 26 И като не можаха да Го уловят в някоя дума пред народа, учудени от отговора Му, млъкнаха.

За възкресението на мъртвите

27 Тогава дойдоха някои от садукеите, които отричат, че има възкресение, и Го попитаха: 28 „Учителю, Мойсей ни е написал: ‘Ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.’ 29 И тъй, имаше седем братя. Първият, след като взе жена, умря бездетен. 30 Вторият взе тази жена; и той умря бездетен. 31 Взе я третият, така и седмината, но умряха, без да оставят деца. 32 След всички умря и жената. 33 И тъй, на кого от тях ще бъде тя жена в деня на възкресението? Понеже и седмината я имаха за жена.“

34 А Иисус им отвърна: „Хората на този свят се женят и се омъжват. 35 Но онези, които се оказаха достойни да възкръснат от мъртвите и да живеят в новия свят, нито се женят, нито се омъжват. 36 Те вече и да умрат не могат, защото ще живеят като ангели. И понеже са синове на възкресението, те са Божии синове. 37 А че мъртвите ще възкръснат, спомена и Мойсей, когато говореше за случилото се при къпината и каза, че Господ е Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков. 38 Но Бог не е Бог на мъртви, а на живи; защото за Него всички са живи.“

39 На това някои от книжниците отговориха: „Учителю, добре рече!“ 40 И не смееха вече да Го питат за нищо.

Иисус Христос и Давид

41 А Иисус се обърна към тях с думите: „Как тъй говорят, че Христос е Давидов син? 42 Нали сам Давид казва в книгата на псалмите: ‘Господ рече на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, 43 докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти.’ 44 И тъй, Давид Го нарича Господ; как тогава Той Му е син?“

Предпазване от лошия пример на книжниците

45 И докато целият народ слушаше, Иисус каза на учениците Си: 46 „Пазете се от книжниците, на които им харесва да ходят пременени, обичат поздрави по улиците, предни места в синагогите и почетни места по гощавките, 47 които изпояждат имота на вдовиците и лицемерно дълго се молят. Те ще получат по-тежка присъда!“

Footnotes:

  1. 20:23 В някои ръкописи липсва: „Защо Ме изкушавате?“

Лука 20 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

20 И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:

Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?

И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми:

Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците?

А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте?

Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк.

И отговориха, че не знаят от къде <беше>.

Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.

10 И във време <на беритбата> прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.

11 И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.

12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.

13 Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.

14 Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.

15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?

16 Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!

17 А той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла"?

18 Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.

19 И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.

20 И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.

21 И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;

22 право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не?

23 А Той разбра лукавството им, и рече им:

24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев.

25 А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.

26 И не можаха да уловят <нещо> в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.

27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:

28 Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".

29 А имаше седмина братя; и първият взе жена и умря бездетен.

30 И вторият и третият я взеха;

31 така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца.

32 А после умря и жената.

33 И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.

34 А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

35 а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват.

36 И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.

37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа <в мястото дето писа> за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".

38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

39 А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза.

40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

41 И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?

42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: - Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми.

43 Докле положа враговете Ти за Твое подножие.

44 И тъй, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов син?

45 И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си:

46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията;

47 които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes