A A A A A
Bible Book List

Исаия 9 Библия, синодално издание (BOB)

Предишното време унизи земята Завулонова и земята Нефталимова; но послешното – ще възвеличи крайморския път, отвъд Иорданската страна, езическа Галилея.

Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина.

Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред Тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка.

Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител – Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам.

Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха, обагрена с кръв, ще бъдат предадени на изгаряне, за храна на огъня.

Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.

Неговата власт и мир безкрай ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господа Саваота ще извърши това.

Господ праща слово на Иакова, и то слиза върху Израиля,

за да знае цял народ, Ефрем и жителите на Самария, които с гордост и надуто сърце казват:

10 тухлите паднаха, – ще градим с дялани камъни; смоковниците са изсечени, – ще ги заменим с кедри.

11 И ще подигне Господ против него враговете на Рецина, и ще въоръжи неприятелите му:

12 сирийци откъм изток, а филистимци откъм запад; и ще гълтат Израиля с пълни уста. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му още е простряна.

13 Но народът не се обръща към Оногова, Който го бие, и не прибягва към Господа Саваота.

14 И Господ ще отсече у Израиля глава и опашка, палма и тръстика, в един ден:

15 старец и велможа – това е главата; а пророк-лъжеучител е опашката.

16 И вождовете на тоя народ ще го въведат в заблуда, и водените от тях ще загинат.

17 Затова Господ не ще се радва на момците му, и не ще се смили над сираците му и вдовиците му; защото те всички са лицемери и злодеи, и устата на всички говорят нечестиво. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му е още простряна.

18 Защото беззаконието като огън се е разгоряло, поглъща глог и трънак и пламти в горски гъстаци, – и се подигат стълбове дим.

19 Яростта на Господа Саваота ще опали земята, и народът ще стане сякаш храна на огъня; човек не ще пожали брата си.

20 И ще секат надясно – и ще си останат гладни, и ще ядат наляво – и не ще се наситят; всякой ще яде плътта на своята мишца:

21 Манасия – Ефрема, и Ефрем – Манасия, двамата заедно – Иуда. При всичко това не ще се отвърне гневът Му, и ръката Му е още простряна.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Исаия 9 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Но на измъчената <земя> не <ще има> мрак Както в предишните времена, Когато Той унижи земята Завулон и земята Нефталим; Но в послешните времена ще я направи славна- <Нея, която> по пътя към езерото {Т.е., Галилейското. <Еврейски>: Морето.}, оттатък Иордан, Галилея на народите.

Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в земя на мрачна {Еврейски: Смъртта.} сянка Изгря им светлина.

Умножил си народа, Увеличил си радостта му; Радват се пред Тебе както се радват във <време на> жетва, Както се радват, когато делят користи.

Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиама, Тежкия им хомот, тоягата за плещите им, <И> бичът на угнетителя им.

Защото всяка чизма на обутия ратник в шума, И облеклата валяни в кръв, Ще бъдат за изгаряне <и> гориво за огън.

Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

Господ изпрати слово на Якова; И то свърхлетя <и> върху Израиля.

И всичките люде ще <го> познаят, Дори Ефрем и жителите на Самария, Които гордо и с надменно сърце казват:

10 Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни; Черниците се изсякоха, но ще <ги> заменим с кедри.

11 Затова Господ ще подигне отгоре му ония, които се противиха против Расина, И ще възбуди неприятелите му, -

12 Сирийците отпред, и филистимците отдире, - И те ще изядат Израиля с отворени уста. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

13 Но пак людете не се връщат към Този, Който ги поразява, Нито търсят Господа на Силите.

14 Затова Господ ще отсече от Израиля в един ден И глава и опашка, палмов клон и тръстика.

15 (Старецът и почтеният <мъж>, той е глава; А пророкът, който поучава лъжи, той е опашка).

16 Защото водителите на тия люде ги заблуждават, И водените от тях загиват.

17 Затова Господ не ще се зарадва за юношите им, Нито ще се смили за сирачетата и вдовиците им; Понеже те всички са нечестиви и злодейци, И всички уста говорят безумие. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

18 Защото беззаконието изгаря като огън, Който пояжда глоговете и тръните; Да! Той пламти в горските гъсталаци, И те се издигат като тежки облаци дим.

19 От гнева на Господа на Силите земята изгоря. И людете ще бъдат като гориво за огън; Никой не жали брата си.

20 Човек ще граби отдясно, но ще <остане> гладен; И ще яде наляво, но не ще се насити! Всеки от тях ще яде месата на своята мишца, -

21 Манасия Ефрема, и Ефрем Манасия, И те заедно ще бъдат против Юда. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes