A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 4 Библия, синодално издание (BOB)

И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани,

с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов

и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.

Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;

един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,

един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.

А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.

Затова е и казано: „като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците“.

А „възкачи се“ що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?

10 Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.

11 И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,

12 за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,

13 докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,

14 та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата,

15 а с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, – Христос,

16 от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите ѝ, нараства, за да се съзижда в любов.

17 Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си,

18 бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им;

19 дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.

20 Но вие не тъй познахте Христа,

21 щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса)

22 да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,

23 да се обновите с духа на своя ум

24 и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.

25 Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.

26 Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;

27 нито давайте място на дявола.

28 Който е крал, да не краде вече, а подобре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.

29 Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.

30 И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.

31 Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;

32 но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Ефесяни 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,

със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,

и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.

<Има> едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:

един Господ, една вяра, едно кръщение,

един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал

Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".

(А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.

10 Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;

15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

17 Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,

18 помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;

19 които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.

20 Но вие не сте така познали Христа;

21 понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),

22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,

23 да се обновите в духа на своя ум,

24 и да се облечете в новия човек, създаден по <образа на> Бога в правда и светост на истината.

25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;

27 нито давайте място на дявола.

28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си <нещо> полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.

29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,

31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;

32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes