A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 2 Библия, синодално издание (BOB)

И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове,

в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,

сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, –

Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,

макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени),

и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,

за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.

Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е;

не е от дела, за да не би някой да се похвали.

10 Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.

11 И тъй, помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце,

12 че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света;

13 а сега в Христа Иисуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.

14 Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред,

15 като с плътта Си унищожи враждата, а с учението – закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир,

16 и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;

17 и като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки,

18 защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.

19 И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,

20 като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък,

21 върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа,

22 върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Ефесяни 2 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

И <съживи> вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;

между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),

и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни <места>, в Христа Исуса;

за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;

не чрез дела, за да се не похвали никой.

10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,

12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.

13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.

14 Защото Той е нашият мир, Който направи двата <отдела> едно, и развали средната стена, която ги разделяше,

15 като в плътта Си унищожи враждата, <сиреч>, закона със заповедите му <изразени> в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и <тъй> да направи мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

17 И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо;

18 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и <членове> на Божието семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes