A A A A A
Bible Book List

Římanům 3 Slovo na cestu (SNC)

Bůh zůstává věrný

Přece však má židovský národ zvláštní postavení a určité výsady. Jaké? Není jich málo! Předně jim byla svěřena Boží slova.

A co když jim někteří neuvěřili – můžete namítnout. A já se ptám: Myslíte, že Bůh jen pro jejich nedůvěru nedostojí svému slovu? Ale kdepak! Právě na tom ukáže, jak dovede být věrný i tehdy, když mu člověk nevěří. Tak to stojí i v Písmu:

„Každý uzná, že čestně dodržíš to,
    co jsi slíbil, a jako vítěz vyjdeš z každého obvinění.“

Někdo však může namítnout: „Jestliže naše špatnost dává vyniknout Boží spravedlnosti, snad by nás Bůh neměl za ni trestat.“ Jaký smysl by potom měl Boží soud? To bychom mohli rovnou nabádat ke zlu, aby se dobro vedle něj tím víc zaskvělo. Někteří lidé to opravdu dělají, ale my ne, i když nás z toho obviňují. Takoví hříšníci budou plným právem odsouzeni. Napsal jsem vám již, že židovský národ má určité přednosti. To však neznamená, že židé jsou před Bohem lepší než ostatní. O všech lidech je v Žalmech napsáno:

10 „Nikdo na světě není spravedlivý, ani jediný.
11     Nikdo není moudrý, nikdo Boha nehledá.
12 Všichni úplně zabloudili, jejich život ztratil smysl.
    Opuštěná je cesta dobra, nikdo po ní nekráčí.
13-14 Jejich hrdlo – otevřený hrob;
    jazyk – nástroj lsti a podvodu;
rty – schránky jedu,
    uštknou tě jako had.
15 K prolití krve je nemusíš pobízet,
16     zkáza a bída jsou jejich průvodci,
17 cestu k pokoji však neznají,
18     ani úctu před Bohem.“

19 Víme však, že ustanovení zákona jsou závazná pro všechny, kterým byla určena. Každý tu musí uznat, že před Bohem je vinen, 20 neboť sebeupřímnější snahou dodržovat zákon si nikdo před Bohem nedobude postavení bezúhonného; zákon naši vinu pouze blíže určuje a usvědčuje nás z ní.

Spravedlnost před Bohem

21 Dnes však už známe jinou cestu k věčnému životu než spoléhání se na vlastní dodržování Božích zákonů. Už Mojžíš a proroci o ní mluvili, 22-23 ale teprve Kristem ji Bůh otevřel. On sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu.

24 Jaká to milost, že nic jiného není člověku zapotřebí. Kristus – toť svrchovaný důkaz Boží shovívavosti k nám. 25-26 Jeho krev prolitá na popravišti je pečetí smíření Boha se světem. Až dosud Bůh trest za naše viny pouze s nekonečnou trpělivostí odkládal; nyní je však vložil na Ježíše Krista, který pro ně zemřel. A tak jsou nám definitivně odpuštěny; odpuštěny všem, kdo tuto Boží nabídku smíření přijali. Tak Bůh z hříšných dělá opět bezúhonné, aniž sám cokoliv slevuje ze své spravedlnosti.

27 Čím se tedy můžeme před Bohem chlubit? Ničím! Skutky? Ty nás nespasí. Jedině víra nás může zachránit. 28 Jsem přesvědčen, že nikoliv úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem. 29 Což je tu Bůh jen pro členy církve? Není snad Bohem všech lidí? To se rozumí, že je! 30 Bůh je pouze jeden a bez rozdílu přijímá všechny, kdo se obrátí ke Kristu.

31 Neprohlašujeme snad zákon za bezcenný tím, že stavíme víru tak vysoko? Rozhodně ne! Naopak, platnost zákona se tím jen potvrzuje.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

Římanům 3 Bible 21 (B21)

Má tedy Žid nějakou výhodu? Má obřízka nějakou cenu? Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno:

„Ve svých výrocích budeš ospravedlněn,
ve svém soudu budeš vítězem.“ [a]

Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: „Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?“ To už by se mohlo rovnou říci: „Páchejme zlo, ať přijde dobro.“ Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest.

Nikdo není spravedlivý

Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. [b] 10 Jak je psáno:

„Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;
11 nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí.
12 Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili;
není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný.“ [c]

13 „Zející hrob je hrdlo jejich,
nástroje klamu jejich jazyky. [d]
Hadí jed skrývají pod svými rty, [e]
14 hořké kletby z úst jim tryskají.“ [f]

15 „Prolévat krev spěchají jejich nohy,
16 zkáza a bída jsou jejich průvodci,
17 cestu pokoje ale neznají; [g]
18 na Boží bázeň vůbec nehledí.“ [h]

19 Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. 20 Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.

Víra ospravedlňuje

21 Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují – 22 Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista [i] přichází ke všem, kdo věří.

Není totiž rozdílu: 23 všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. 24 Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. 25 Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, 26 aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.

27 Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. 28 Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. 29 Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! 30 Je přece jediný Bůh; [j] ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. 31 Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Footnotes:

  1. Římanům 3:4 Žalm 51:6
  2. Římanům 3:9 Řím 1:18–32; 2:17–29
  3. Římanům 3:12 Žalm 14:1–3; 53:2–4; Kaz 7:20
  4. Římanům 3:13 Žalm 5:10
  5. Římanům 3:13 Žalm 140:4
  6. Římanům 3:14 Žalm 10:7
  7. Římanům 3:17 Iza 59:7–8
  8. Římanům 3:18 Žalm 36:2
  9. Římanům 3:22 nebo věrnost Ježíše Krista
  10. Římanům 3:30 Deut 6:4; Iza 45:5–6; Mal 2:10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Viewing of
Cross references
Footnotes