A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 7 Bible 21 (B21)

Dary izraelských vůdců

V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, [a] pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek,

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou.“

Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě [b] dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě [c] pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. [d]

10 V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. 11 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den.“

12 Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda.

13 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, [e] jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech [f] (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 14 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, [g] plný kadidla, 15 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 16 jeden kozel k oběti za hřích, 17 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova.

18 Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar.

19 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 20 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 21 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 22 jeden kozel k oběti za hřích, 23 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova.

24 Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův.

25 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 26 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 27 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 28 jeden kozel k oběti za hřích, 29 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova.

30 Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův.

31 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 32 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 33 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 34 jeden kozel k oběti za hřích, 35 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova.

36 Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův.

37 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 38 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 39 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 40 jeden kozel k oběti za hřích, 41 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova.

42 Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův.

43 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 44 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 45 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 46 jeden kozel k oběti za hřích, 47 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova.

48 Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův.

49 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 50 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 51 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 52 jeden kozel k oběti za hřích, 53 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova.

54 Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův.

55 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 56 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 57 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 58 jeden kozel k oběti za hřích, 59 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova.

60 Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho.

61 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 62 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 63 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 64 jeden kozel k oběti za hřích, 65 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho.

66 Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův.

67 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 68 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 69 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 70 jeden kozel k oběti za hřích, 71 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova.

72 Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův.

73 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 74 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 75 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 76 jeden kozel k oběti za hřích, 77 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova.

78 Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův.

79 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 80 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, 81 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 82 jeden kozel k oběti za hřích, 83 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova.

84 Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků.

85 Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů [h] svatyně.

86 Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů [i] svatyně.

87 Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků.

K oběti za hřích: 12 kozlů.

88 Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků.

Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.

89 A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval. [j]

Footnotes:

  1. Čtvrtá Mojžíšova 7:1 Exod 40:17
  2. Čtvrtá Mojžíšova 7:7 Num 4:24–26
  3. Čtvrtá Mojžíšova 7:8 Num 4:31–33
  4. Čtvrtá Mojžíšova 7:9 Num 4:14–15
  5. Čtvrtá Mojžíšova 7:13 asi 1,5 kg (též dále)
  6. Čtvrtá Mojžíšova 7:13 tj. asi 800 g (též dále)
  7. Čtvrtá Mojžíšova 7:14 asi 115 g (též dále)
  8. Čtvrtá Mojžíšova 7:85 asi 28 kg
  9. Čtvrtá Mojžíšova 7:86 asi 1,4 kg
  10. Čtvrtá Mojžíšova 7:89 Exod 25:22
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes