A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 33 Bible 21 (B21)

Trasa exodu

33 Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení:

Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. [a]

Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu.

Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.

Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem.

Vyšli z Pi-chirotu, [b] prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře.

Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.

10 Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře.

11 Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin.

12 Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce.

13 Vyšli z Dofky a utábořili se v Aluši.

14 Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití.

15 Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj.

16 Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě.

17 Vyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu.

18 Vyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě.

19 Vyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu.

20 Vyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně.

21 Vyšli z Libny a utábořili se v Rise.

22 Vyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě.

23 Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer.

24 Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě.

25 Vyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu.

26 Vyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu.

27 Vyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu.

28 Vyšli z Terachu a utábořili se v Mitce.

29 Vyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně.

30 Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu.

31 Vyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu.

32 Vyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu.

33 Vyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě.

34 Vyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně.

35 Vyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu.

36 Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin.

37 Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země.

38 Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. 39 Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. [c]

40 Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele.

41 Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně.

42 Vyšli z Calmony a utábořili se v Punonu.

43 Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu.

44 Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici.

45 Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu.

46 Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu.

47 Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó.

48 Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. 49 Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.

Příkaz k dobytí Kanaánu

50 Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 51 „Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, 52 vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. 53 Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal – obsaďte ji! 54 Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.

55 Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. 56 To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám.“

Footnotes:

  1. Čtvrtá Mojžíšova 33:4 Exod 12:12
  2. Čtvrtá Mojžíšova 33:8 podle mnoha hebr. rukopisů, Sam, Vul (MT: Pne-chirotu); srov. v. 7
  3. Čtvrtá Mojžíšova 33:39 Exod 7:7
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes