A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 24 Bible 21 (B21)

24 Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Toto praví Balaám, syn Beorův,
toto praví jasnozřivý muž.
Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč,
jenž vidění Všemohoucího spatřuje,
jenž padá na tvář
a jeho oči jsou odkryty:
Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe,
tvé příbytky, ó Izraeli!
Jak palmové háje se prostírají,
jako nad řekou zahrady,
jako aloe, jež sázel Hospodin,
jak cedry u vody.
Z jeho věder voda poteče,
jeho símě bude mít vody bohatě.

Jeho král bude nad Agaga [a] vyvýšen,
jeho království se pozvedne.

Bůh, jenž vyvedl je z Egypta,
je pro ně silou rohů buvolích.
Národy nepřátel svých spolyká,
jejich kosti ohryže,
jejich šípy rozláme.
Schoulil se, ulehl jako lev,
jako lvice – kdo vstát ho přiměje?

Ať jsou požehnáni, kdo ti žehnají,
a zlořečeni, kdo ti zlořečí!“ [b]

10 Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: „Pozval jsem tě, abys mé nepřátele zatratil, a hle, ty jim už potřetí jen žehnáš a žehnáš! 11 Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu tě poctami,‘ ale Hospodin tě o tu poctu připravil.“

12 Balaám Balákovi odpověděl: „Copak jsem neříkal už tvým poslům, které jsi za mnou poslal: 13 ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého – řeknu jen to, co řekne Hospodin‘? 14 Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem.“

Balaámova čtvrtá průpověď

15 Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Toto praví Balaám, syn Beorův,
toto praví jasnozřivý muž.
16 Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč,
jenž má poznání od Nejvyššího,
jenž vidění Všemohoucího spatřuje,
jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty:

17 Vidím jej, i když to není teď,
hledím na něj, i když ne zblízka:
Vyjde hvězda z Jákoba,
povstane žezlo z Izraele;
rozdrtí spánky Moábovy
a temeno všech synů Setových.
18 Také Edom bude poražen,
poražen bude Seír od svých nepřátel,
Izrael bude slavně vítězit.
19 Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde,
vyhubí ty, kdo v Íru přežijí.“

Balaámovy závěrečné průpovědi

20 Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď:

„První mezi národy je Amalek,
jeho koncem je však věčná záhuba.“

21 Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď:

„Tvůj příbytek je pevný,
na skále leží hnízdo tvé.
22 Přesto však přijde vniveč, Kaine,
jen co tě Ašur vezme do zajetí.“

23 Potom pronesl další průpověď:

„Běda! Kdo přežije, až to Bůh udělá?
24 Loďstvo od kyperských břehů
porobí Ašura, porobí Hebera,
i je však čeká věčná záhuba!“

25 Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou.

Footnotes:

  1. Čtvrtá Mojžíšova 24:7 zřejmě dynastické jméno amaleckých králů (1.Sam 15:8, 32–33); LXX a Sam čtou: Goga (Eze 38–39)
  2. Čtvrtá Mojžíšova 24:9 Gen 12:3; 27:29
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes