A A A A A
Bible Book List

Čtvrtá Mojžíšova 2 Bible 21 (B21)

Uspořádání tábora

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Ať synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ať táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání.“

Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů.

Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů.

Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů.

Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první.

10 Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, 11 a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů.

12 Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, 13 a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů.

14 Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, [a] 15 a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů.

16 Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí.

17 Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu.

18 Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, 19 a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů.

20 Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, 21 a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů.

22 Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, 23 a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů.

24 Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí.

25 Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, 26 a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů.

27 Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, 28 a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů.

29 Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, 30 a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů.

31 Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední.

32 Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. 33 Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité.

34 Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců.

Footnotes:

  1. Čtvrtá Mojžíšova 2:14 podle mnoha hebr. rukopisů, Sam, Vul (MT: Reuelův); Num 1:14
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes