Add parallel Print Page Options

Các Hình Tượng Sẽ Bị Phá Ðổ

10 I-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt; nó sinh ra nhiều trái.
Nhưng càng ra trái bao nhiêu, nó càng lập lên các bàn thờ nhiều bấy nhiêu;
Ðất nước của nó càng phồn thịnh bao nhiêu, nó càng dựng thêm nhiều tượng thần bấy nhiêu.
Lòng chúng đã bị phân tâm rồi;
Nên bây giờ chúng phải chịu trách nhiệm về tội của chúng.
Ngài sẽ phá đổ các bàn thờ của chúng;
Ngài sẽ đập tan các tượng thần của chúng.
Bấy giờ chúng sẽ nói, “Chúng ta không có vua, bởi vì chúng ta không kính sợ Ðức Chúa Trời.
Nhưng giả như chúng ta có vua đi nữa, vua ấy sẽ làm được gì cho chúng ta?”
Chúng hứa hẹn thật nhiều;
Chúng dùng những lời thề giả dối để lập các hợp đồng;
Vì thế những vụ kiện nổi lên nhiều như cỏ dại mọc lên giữa các luống cày trong ruộng.
Dân Sa-ma-ri sẽ than thở vì tượng bò con ở Bết A-vên;
Dân ở đó sẽ vì nó mà than khóc;
Các tư tế của nó sẽ vì nó mà kêu gào;
Vì vinh hiển của nó đã lìa khỏi nó.
Chính nó sẽ bị mang qua A-sy-ri để làm vật triều cống cho vị vua ở đó;[a]
Ép-ra-im sẽ bị sỉ nhục,
I-sơ-ra-ên sẽ bị xấu hổ, vì tin vào các thần tượng vô tri của chúng.[b]
Còn vua Sa-ma-ri sẽ bị dứt tiệt,
Như cọng rác trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Các tế đàn trên những nơi cao ở A-vên,[c] nơi tiêu biểu cho tội lỗi của I-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy;
Các cây gai và các bụi gai sẽ bao lấy các bàn thờ của chúng;
Bấy giờ chúng sẽ nói với các núi, “Xin phủ lấp chúng tôi,” và với các đồi, “Xin đổ xuống trên chúng tôi.”

Tội Lỗi Gây Hậu Quả Thảm Khốc cho Ðất Nước

“Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Ghi-bê-a.
Từ đó đến nay chúng vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi như vậy.
Chẳng phải trận chiến chống lại những con cái tội lỗi ở Ghi-bê-a đã bắt kịp chúng rồi sao?
10 Khi nào Ta muốn Ta sẽ sửa phạt chúng;
Các nước sẽ quần tụ tiến đánh chúng, để bắt chúng làm nô lệ,
Vì tội nặng gấp đôi của chúng.
11 Ép-ra-im là con bò cái tơ đã thuần hóa;
Nó thích đạp lúa;
Nhưng Ta đã máng một cái ách vào chiếc cổ xinh đẹp của nó.
Ta sẽ bắt nó phải kéo cày,
Giu-đa sẽ kéo cày,
Gia-cốp sẽ kéo bừa.
12 Hãy gieo cho mình đức công chính;
Hãy gặt lấy lòng thương xót;
Hãy canh tác đất bị bỏ hoang của ngươi;
Vì đây là lúc tìm kiếm Chúa,
để Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.
13 Các ngươi đã gieo gian ác;
Các ngươi đã gặt thảm họa;
Các ngươi đã ăn trái của sự gian dối.
Bởi vì ngươi đã cậy vào đường lối của ngươi,
Ngươi đã cậy vào đạo quân đông đảo hùng mạnh của ngươi,
14 Cho nên náo loạn sẽ nổi lên giữa ngươi, và tất cả các thành trì của ngươi sẽ bị phá hủy,
Như Sanh-man đã tiêu hủy Bết Ạc-bên trong ngày giao tranh, khiến cả mẹ lẫn con đều bị tan xương nát thịt.
15 Ðó là những gì sẽ xảy đến cho ngươi, hỡi Bê-tên, bởi vì tội ác của ngươi quá lớn;
Khi ngày ấy vừa ló dạng, vua I-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Footnotes

  1. Ô-sê 10:6 nt: Vua Gia-rệp (Không rõ nghĩa, có lẽ tương tự như các chữ “Pha-ra-ôn” hoặc “Sê-sa”)
  2. Ô-sê 10:6 nt: mưu lược (chỉ về các thần tượng mà họ đến thỉnh ý)
  3. Ô-sê 10:8 Tên khác của Bê-tên (Bết A-vên, nhà gian ác)