Add parallel Print Page Options

Ô-sê Ðược Chúa Dùng

Lời của Chúa đến với Ô-sê con trai Bê-ê-ri trong thời của U-xi-a, Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa, và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách, vua I-sơ-ra-ên.

Gia Ðình của Ô-sê Tiêu Biểu Cho Sự Bất Trung của I-sơ-ra-ên

Khi Chúa bắt đầu phán với Ô-sê, Chúa bảo ông, “Hãy đi và cưới một phụ nữ có tính ngoại tình làm vợ, và ngươi sẽ có các con do nàng lén lút ăn nằm với các đàn ông khác sinh ra, vì đất nước nầy đã phạm tội ngoại tình nghiêm trọng khi chúng lìa bỏ Chúa mà thờ các thần khác.”

Vậy ông cưới Gô-me con gái của Ðíp-la-im làm vợ. Sau đó bà có thai và sinh cho ông một con trai. Chúa phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Giê-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ báo trả gia đình Giê-hu vì máu nó đã làm đổ ra tại Giê-rê-ên, và Ta sẽ chấm dứt vương quốc của nhà I-sơ-ra-ên. Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ bẻ gãy cây cung của I-sơ-ra-ên trong Thung Lũng Giê-rê-ên.”

Sau đó bà có thai nữa và sinh một con gái. Chúa phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma,[a] vì Ta sẽ không thương xót nhà I-sơ-ra-ên nữa và không tha thứ chúng nữa. Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa. Chúng sẽ được Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng, giải cứu; nhưng chúng sẽ không được cứu nhờ cung tên, gươm giáo, chiến trận, chiến mã, hay kỵ binh.”

Sau khi Lô Ru-ha-ma dứt sữa, bà có thai nữa và sinh cho ông một con trai. Chúa phán, “Hãy đặt tên cho nó là Lô Am-mi,[b] vì các ngươi không phải là dân Ta nữa, và Ta không còn là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

I-sơ-ra-ên Ðược Tái Lập

10 “Tuy nhiên dân số của I-sơ-ra-ên sẽ đông như cát nơi bờ biển, đông đến nỗi không thể lường được hay đếm được; và tại nơi chúng bị quở trách, ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ chúng sẽ được gọi là, ‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’ 11 Dân Giu-đa và dân I-sơ-ra-ên sẽ hiệp lại với nhau. Chúng sẽ lập lên một người để lãnh đạo chúng, và chúng sẽ chiếm lại đất nước của chúng,[c] vì ngày ở Giê-rê-ên sẽ là ngày thật trọng đại.”

Footnotes

  1. Ô-sê 1:6 Nghĩa là “không được thương xót”
  2. Ô-sê 1:9 Nghĩa là “không phải dân Ta”
  3. Ô-sê 1:11 nt: họ từ đất đi lên