Add parallel Print Page Options

Ê-xơ-ra Hồi Hương

Sau các việc đó, dưới triều đại Ạc-ta-xẹc-xe vua Ba-tư, có một người hồi hương tên là Ê-xơ-ra con của Sê-ra-gia, con của A-xa-ri-a, con của Hinh-ki-a, con của Sanh-lum, con của Xa-đốc, con của A-hi-túp, con của A-ma-ri-a, con của A-xa-ri-a, con của Mê-ra-giốt, con của Xê-ra-hi-a, con của U-xi, con của Búc-ki, con của A-bi-sua, con của Phi-nê-a, con của Ê-lê-a-xa, con của Thượng Tế A-rôn. Ê-xơ-ra nầy từ Ba-by-lôn đi lên. Ông là thầy dạy giáo luật rất tinh thông luật pháp của Môi-se mà Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã ban cho họ. Vì tay Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, ở với ông, nên mọi việc ông xin, vua đều ban cho. Một số người I-sơ-ra-ên gồm các tư tế, những người Lê-vi, những người ca hát thờ phượng, những người canh cửa, và những người phục vụ Ðền Thờ cũng hồi hương và về đến Giê-ru-sa-lem vào năm thứ bảy của Vua Ạc-ta-xẹc-xe. Ông về đến Giê-ru-sa-lem vào tháng năm của năm thứ bảy triều đại vua ấy. Ngày mồng một tháng giêng ông rời khỏi Ba-by-lôn, ngày mồng một tháng năm ông về đến Giê-ru-sa-lem, vì tay nhân lành của Ðức Chúa Trời ở trên ông. 10 Số là Ê-xơ-ra đã quyết tâm nghiên cứu luật pháp của Chúa để làm theo và dạy cho dân I-sơ-ra-ên biết luật lệ và mạng lịnh của Ngài.

Sắc Lệnh của Ạc-ta-xẹc-xe

11 Ðây là sắc lệnh của Vua Ạc-ta-xẹc-xe ban cho Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư kinh luật, một chuyên gia thông thạo về các điều khoản của điều răn và luật lệ của Chúa cho I-sơ-ra-ên:

12 “Ạc-ta-xẹc-xe, vua các vua, gởi cho Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư luật pháp của Ðức Chúa Trời trên trời. Chúc ngươi được hoàn toàn mạnh khỏe.

13 Nay ta truyền lịnh rằng tất cả dân I-sơ-ra-ên ở trong vương quốc của ta, kể cả các tư tế và những người Lê-vi, hễ ai muốn đi lên Giê-ru-sa-lem, người ấy có thể đi với ngươi. 14 Nay ta và bảy mưu sĩ của ta sai ngươi về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem để thị sát tình hình chiếu theo luật pháp của Ðức Chúa Trời ngươi có trong tay. 15 Ngươi hãy đem theo bạc và vàng mà vua và các mưu sĩ của vua đã vui lòng dâng lên Ðức Chúa Trời, Ðấng ngự tại Giê-ru-sa-lem, 16 cùng với bạc và vàng ngươi đã có trong tỉnh Ba-by-lôn, và các lễ vật dân chúng và các tư tế đã vui lòng dâng cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

17 Vậy với số tiền đó, ngươi hãy cẩn thận mua các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, cùng các của lễ chay và các của lễ quán, rồi dâng chúng trên bàn thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 18 Số bạc và số vàng còn lại, ngươi và anh em ngươi muốn làm gì thì làm, theo ý Ðức Chúa Trời của ngươi. 19 Các vật dụng đã trao cho ngươi để dùng cho sự thờ phượng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời của ngươi, ngươi hãy đem chúng trao đầy đủ trước mặt Ðức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem. 20 Còn những gì khác ngươi cần cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời của ngươi, mà sau nầy ngươi thấy cần phải có, thì các kho báu của triều đình sẽ cung cấp cho ngươi. 21 Ta, Vua Ạc-ta-xẹc-xe, ra lịnh cho tất cả các quan thủ kho của triều đình ở Bên Kia Sông phải cung cấp bất cứ điều gì Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư luật pháp của Ðức Chúa Trời trên trời yêu cầu các ngươi. Các ngươi khá thực hiện điều đó cách cần mẫn. 22 Các ngươi có thể cung cấp đến ba ngàn bốn trăm ký bạc, hai trăm hai mươi tạ lúa mì, hai ngàn hai trăm lít rượu, hai ngàn hai trăm lít dầu,[a] còn muối thì vô hạn định. 23 Bất cứ điều gì Ðức Chúa Trời trên trời truyền, các ngươi khá sốt sắng làm y như thế cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời trên trời, kẻo cơn thịnh nộ giáng trên những gì thuộc về vua và các hoàng tử.

24 Ngoài ra các ngươi phải biết rằng các ngươi không được thu thuế các tư tế, những người Lê-vi, những người ca hát thờ phượng, những người canh cửa Ðền Thờ, những người phục vụ ở Ðền Thờ, hay những người khác phục vụ Ðền Thờ Ðức Chúa Trời.

25 Còn ngươi, Ê-xơ-ra, theo sự khôn ngoan Ðức Chúa Trời đã ban cho ngươi mà ngươi có trong tay, hãy bổ nhiệm những người hiểu biết các luật lệ của Ðức Chúa Trời của ngươi làm thẩm phán và quan án, để họ xét xử cho dân ở Bên Kia Sông. Ðối với những ai chưa biết các luật lệ đó, các ngươi phải dạy cho họ biết. 26 Hễ kẻ nào không vâng giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời và luật pháp của vua, ngươi phải nghiêm trị, hoặc tử hình, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản, hoặc bỏ tù.”

Cảm Tưởng của Ê-xơ-ra

27 Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng tôi, Ðấng đã đặt một tâm tình như thế vào lòng vua để làm cho Ðền Thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem được vẻ vang tôn trọng, 28 Ðấng đã ban ơn cho tôi trước mặt vua, các mưu sĩ của vua, và trước mặt các vị đại thần đầy quyền lực của vua. Nhờ tay Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi, ở trên tôi, tôi đã lấy can đảm và triệu tập những người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên lại, để họ cùng đi lên với tôi.

Footnotes

  1. Ê-xơ-ra 7:22 nt: 100 ta-lâng bạc (kikker, tiếng A-ram), 100 cô-rơ (kor) lúa mì, 100 bát (bath) rượu, 100 bát (bath) dầu