A A A A A
Bible Book List

Ê-sai 37 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ê-xê-chia Xin Ê-sai Cầu Nguyện

37 Khi Vua Ê-xê-chia nghe như thế, ông xé áo mình, lấy vải thô quấn lấy mình, rồi vào trong nhà Chúa. Ðoạn vua sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và các tư tế cao niên tất cả đều mặc vải thô, đến gặp Ê-sai con của A-mô. Họ nói với ông ấy, “Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và hổ nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng mà mẹ không có sức để sinh ra. Ước chi Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe những lời của Ráp-sa-kê, người được chủ hắn, vua A-sy-ri, sai đến để nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống, và sẽ quở phạt chúng vì những lời mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.” Ðó là điều bầy tôi của Vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai đã làm.

Ê-sai nói với họ, “Quý vị hãy về thưa với chủ quý vị như thế nầy, Chúa phán, ‘Ðừng sợ vì những lời ngươi đã nghe các tôi tớ vua A-sy-ri xúc phạm đến Ta. Ta sẽ sai một thần linh đến với nó; nó sẽ nghe một tin đồn và sẽ rút quân về. Ta sẽ khiến nó ngã chết bằng gươm trong đất nước của nó.’”

Vua A-sy-ri Lại Ðe Dọa Ê-xê-chia Cầu Nguyện

Sau đó Ráp-sa-kê trở về tâu với vua hắn, và hắn được biết rằng vua A-sy-ri đã rút khỏi La-ki và đang vây đánh Thành Líp-na. Khi ấy Sên-na-chê-ríp[a] nhận được tin báo về Tiệt-ha-ca vua Ê-thi-ô-pi rằng “Vua ấy đã kéo quân ra để đối phó với ông.”

Nghe như thế ông sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia và nói, 10 “Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng, ‘Ðừng để Ðức Chúa Trời, Ðấng ngươi tin cậy, lừa gạt ngươi, mà bảo rằng, “Giê-ru-sa-lem sẽ không bị rơi vào tay vua A-sy-ri.”’ 11 Hãy xem, ngươi đã nghe việc các vua A-sy-ri đã làm cho các nước, hủy diệt chúng hoàn toàn, thế thì ngươi sẽ thoát sao? 12 Các thần của các nước mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như các thần của dân Gô-xan, dân Cha-ran, dân Rê-xép, và con cháu của Ê-đen sống ở Tê-la-sa, có giải cứu chúng được chăng? 13 Vua Ha-mát, vua Ạt-bát, vua Thành Sê-phạt-va-im, vua Hê-na, và vua I-va đâu rồi?”

14 Khi Vua Ê-xê-chia nhận bức thư từ tay các sứ giả và đọc xong, Ê-xê-chia đi lên nhà Chúa và trải bức thư ấy ra trước mặt Chúa. 15 Ðoạn Ê-xê-chia cầu nguyện với Chúa rằng,

16 “Ôi lạy Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 17 Lạy Chúa, xin nghiêng tai Ngài lắng nghe. Lạy Chúa, xin mở mắt Ngài nhìn xem. Xin Ngài nghe mọi lời Sên-na-chê-ríp đã sai người đến nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống. 18 Thật vậy Chúa ôi, các vua A-sy-ri đã đánh bại mọi nước, khiến xứ sở của họ ra hoang tàn, 19 và ném các thần tượng của họ vào trong lửa, vì thật ra chúng chẳng phải là thần, nhưng chỉ là tác phẩm do tay người ta làm ra, chúng chỉ là gỗ và đá. Cho nên họ có thể tiêu diệt chúng được. 20 Vậy bây giờ, ôi lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay hắn, để tất cả các vương quốc trên đất có thể nhận biết rằng chỉ một mình Ngài là Chúa mà thôi.”

Lời của Chúa về Sên-na-chê-ríp

21 Bấy giờ Ê-sai con của A-mô sai người đến nói với Ê-xê-chia rằng, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Vì ngươi đã cầu nguyện, xin Ta đối phó với Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri, 22 nên đây là lời Chúa đã phán về nó:

Nàng trinh nữ, con gái của Si-ôn, khinh bỉ ngươi, nhạo cười ngươi;
Ái nữ của Giê-ru-sa-lem đứng sau lưng ngươi, nhìn ngươi, và lắc đầu.
23 Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm đến ai?
Ngươi đã lớn tiếng lên giọng với ai?
Ngươi đã ngước mắt khinh bỉ ai?
Ngươi đã nghịch lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
24 Ngươi đã dùng các tôi tớ ngươi phỉ báng Chúa,
Và nói rằng, ‘Nhờ vào vô số xe chiến mã của ta,
Ta đã lên những đỉnh cao các núi,
Ðến tận nơi cao vút của Núi Li-băng;
Ta đã đốn hạ những cây tùng cao lớn,
Cùng những cây bách đẹp cao;
Ta đã lên những đỉnh núi cao chót vót,
Vào những nơi sâu thẳm của rừng xanh.
25 Ta đã đào giếng và uống nước.
Với gót giày của ta, ta đã làm khô cạn mọi khe suối ở Ai-cập.’
26 Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã quyết định sự việc phải xảy ra như thế từ lâu rồi sao?
Từ thời xa xưa Ta đã định tâm làm như thế,
Bây giờ Ta thực hiện những điều ấy;
Ta muốn dùng ngươi phá tan những thành trì kiên cố ra thành những đống đổ nát điêu tàn.
27 Bởi thế Ta đã làm cho dân cư các xứ ấy chẳng còn sức lực;
Chúng hoảng sợ và bị làm cho sỉ nhục;
Chúng như cỏ ngoài đồng,
Giống đám rau xanh,
Tựa cỏ non mọc trên mái nhà,
Như thể những ngọn lúa chưa kịp lớn mà đã héo.
28 Nầy Ta biết rõ ngươi ở đâu; khi ngươi đứng,[b] khi ngươi ngồi, khi ngươi ra, khi ngươi vào, Ta đều biết cả;
Ngay cả khi ngươi giận dữ chống lại Ta, Ta cũng biết.
29 Vì ngươi dám nổi giận chống lại Ta,
Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
Vì thế Ta sẽ đeo một vòng khoen vào mũi ngươi,
Ðặt một hàm khớp nơi miệng ngươi,
Khiến cho ngươi phải trở về bằng chính con đường ngươi đã ra đi.

30 Hỡi Ê-xê-chia,[c] đây là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ngươi sẽ ăn hoa lợi do ruộng đất tự sinh ra,
Năm thứ nhì ngươi sẽ ăn những hoa lợi từ những hoa lợi đó tự sinh ra,
Ðến năm thứ ba ngươi hãy gieo, gặt, trồng nho, và ăn trái.
31 Những người đã trốn thoát và còn sót lại của nhà Giu-đa sẽ đâm rễ sâu xuống đất,
Còn ở trên sẽ kết quả đùm đề.
32 Vì từ Giê-ru-sa-lem những người còn sót lại sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều;
Từ những kẻ đã trốn thoát của Núi Si-ôn nhiều người sẽ ra định cư khắp nơi trong nước.
Lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ làm điều ấy.

33 Vậy Chúa phán thế nầy về vua A-sy-ri:
Nó sẽ không vào thành nầy,
Không bắn một mũi tên vào thành,
Không dàn quân mang thuẫn đứng trước cổng thành,
Không xây công sự để công thành.
34 Nó từ đường nào kéo đến,
Nó sẽ theo đường ấy rút về;
Nó sẽ không vào thành nầy,”
Chúa phán.
35 “Vì Ta sẽ bảo vệ thành nầy, để cứu nó,
Vì Ta và vì Ða-vít tôi tớ Ta.”

Sên-na-chê-ríp Bị Bại và Bị Giết

36 Bấy giờ một thiên sứ của Chúa đi ra, đến doanh trại của quân A-sy-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau khi dân trong thành thức dậy, kìa, họ thấy toàn xác chết.

37 Vậy Sên-na-chê-ríp vua A-sy-ri rời bỏ, rút quân, về xứ, và ở tại Ni-ni-ve. 38 Một ngày kia khi ông đang thờ lạy trong đền thờ của Nít-róc thần của ông, hai con trai ông, A-tra-mê-léc và Sa-rết-se, đã dùng gươm hạ sát ông, rồi chúng bỏ trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-sạt-ha-đôn, một con trai khác của ông, lên ngôi kế vị.

Footnotes:

  1. Ê-sai 37:9 nt: ông ấy
  2. Ê-sai 37:28 nt: Một số bản cổ thiếu các chữ, “khi ngươi đứng”
  3. Ê-sai 37:30 nt: Trong Hebrew các chữ, “Hỡi Ê-xê-chia” được hiểu ngầm
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes