A A A A A
Bible Book List

Ê-phê-sô 4 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,

phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,

dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;

chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem;

chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.

Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.

Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.

Và, những chữ "Ngài đã lên" có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ờ dưới đất sao?

10 Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.

11 Aáy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,

12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,

13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc,

15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

16 Aáy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.

17 Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhơn danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình,

18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19 Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.

20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,

21 vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus)

22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,

23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình,

24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

25 Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.

26 Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

27 và đừng cho ma quỉ nhơn dịp.

28 Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.

29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.

30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

32 Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Ê-phê-sô 4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Chúa

Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, nài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương; xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau, để duy trì sự hiệp một của Ðức Thánh Linh.

Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng.

Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.

Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta được ban ân sủng tùy theo mức độ ban cho của Ðấng Christ, vì thế có lời chép rằng,

“Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài dẫn theo những kẻ bị tù đày ra khỏi chốn tù đày,
Và Ngài đã ban ân tứ cho loài người.”[a]

Khi nói “Ngài ngự lên,” điều ấy có nghĩa gì nếu không hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống tận những nơi rất thấp của đất? 10 Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên nơi cao hơn tất cả các tầng trời, để Ngài có thể đầy đẫy khắp vũ trụ.

11 Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, 12 để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, 13 cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.

14 Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. 15 Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu. 16 Từ Ngài toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Nếp Sống Cũ và Mới

17 Vậy trong Chúa, tôi xin nói điều nầy và nài khuyên[b] anh chị em rằng anh chị em không thể tiếp tục sống như người ngoại nữa, tức sống theo những quan niệm phù phiếm của họ. 18 Tâm trí họ đã bị mù tối, bị cách biệt với sự sống của Ðức Chúa Trời, vì họ không biết mà lại cứng lòng. 19 Họ không còn biết xấu hổ là gì nên đã sống buông thả, phó mình cho dục tính, làm theo mọi điều ô uế và tham lam. 20 Nhưng đó không phải là điều anh chị em đã học về Ðấng Christ. 21 Vì nếu anh chị em đã nghe về Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài theo như chân lý ở trong Ðức Chúa Jesus, 22 anh chị em phải cổi bỏ con người cũ, tức cách sống ngày trước của con người hư hỏng bởi những dục vọng lừa dối. 23 Anh chị em hãy để Ðức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình, 24 và hãy mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết thật.

25 Vậy xin anh chị em hãy cổi bỏ sự giả dối; mỗi người trong chúng ta hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. 26 Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai cho đến mặt trời lặn, 27 và đừng cho Ác Quỷ có cơ hội. 28 Kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà lao động, dùng đôi tay mình làm ăn lương thiện, để có gì giúp đỡ người khốn khó thì hơn. 29 Ðừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần, chỉ nói những lời có ích cho sự xây dựng, đem ân lành đến cho người nghe. 30 Xin anh chị em đừng làm buồn Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn niêm phong cho ngày cứu chuộc. 31 Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống, cùng tất cả những tật xấu. 32 Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, hãy thương xót nhau và tha thứ nhau, như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Ðấng Christ vậy.

Footnotes:

  1. Ê-phê-sô 4:8 Thi 68:18
  2. Ê-phê-sô 4:17 nt: làm chứng
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes