A A A A A
Bible Book List

Ézsaiás 45 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Isten kiválasztja Círuszt, hogy Izráelt megszabadítsa

45 Ezt mondja Círusznak az Örökkévaló, aki őt fölkent királlyá tette:

„Kézen fogtalak, én fogom a jobbodat,
    hogy a nemzeteket meghódoltassam előtted,
    s a királyoktól hatalmukat elvedd,
hogy a kapukat kinyissam előtted,
    s egyetlen város se maradjon zárva.
Előtted megyek,
    síksággá teszem a hegyeket,
a tekervényes utakat kiegyenesítem,
    összetöröm a súlyos bronzkapukat,
    vas-záraikat letöröm.
Neked adom a sötétségben elrejtett kincseket,
    és a titkos rejtekhelyek gazdagságát,
    hogy megtudd:
Én vagyok az Örökkévaló, Izráel Istene,
    aki neveden szólítalak.
Szolgámért, Jákóbért, és választottamért, Izráelért
neveden szólítottalak, királlyá tettelek,
    pedig nem ismertél.
Nem tudtad, hogy én vagyok az Örökkévaló,
    nincs más Isten rajtam kívül.
Bár nem ismertél,
    mégis megerősítettelek,
hogy megtudják a népek kelettől nyugatig:
    nincs Isten más kívülem,
én vagyok az Örökkévaló,
    nincs senki más!
Én alkotom a világosságot,
    és teremtem a sötétséget,
tőlem származik a békesség,
    de a veszedelem és a csapás is.
Én, az Örökkévaló, viszem véghez mindezt.

Hulljon az égből igazságosság,
    mint bőséges záporeső!
Sarjadjon a földből szabadulás!
    Növekedjenek együtt!
Én, az Örökkévaló teremtem mind a kettőt.”

Kérdőre akartok vonni?

Nézzétek őket!
    Még Alkotójukkal is perlekednek,
    pedig csak agyagcserepek a többi cserép között!
Mondhatja-e a korsó a fazekasnak: „Mit csinálsz?”
    Vagy ezt: „Nincs hatalmad fölöttem!”
10 Nézzétek! Apjának szemére hányja:
    „Minek adtál nekem életet?”
Anyjának meg ezt mondja:
    „Miért szültél engem?”

11 Ezt mondja az Örökkévaló,
    Izráel Szentje és Teremtőtök:
„Ti akartok kérdőre vonni engem a jövő felől,
    vagy arról, hogyan bántam gyermekeimmel,
    akiket saját kezem formál?!
12 Hiszen én alkottam a földet,
    s én teremtettem az embert, hogy lakjon rajta!
Kezem terjesztette ki az eget,
    parancsomra álltak elő a mennyei seregek![a]
13 Igen, őt[b] is én emeltem föl magasra,
    s vezetem, hogy igazságosságban járjon,
lába előtt az utat én egyengetem!
    Ő építi újjá városomat,
népemet ő engedi szabadon,
    de mindezt nem haszonért teszi,
nem fizetségért, vagy kincsekért.”
    — az Örökkévaló, a Seregek Ura mondja ezt.

14 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Tiéd lesz Egyiptom gazdagsága,
    és Etiópia összegyűjtött kincse.
A magas termetű szabeusok hozzád mennek,
    szolgáid lesznek,
láncra verve követnek,
    s lábad előtt leborulnak.
Így könyörögnek:
»Bizony, Isten csak közöttetek lakik,
    és rajta kívül nincs más Isten!«”

15 Bizony, a rejtőzködő Isten közöttetek van,
    Izráel Istene a Szabadítótok!
16 Akik bálványokat készítenek,
    mind csalódni fognak,
    gyalázat éri őket.
    Bizony, mindannyian megszégyenülnek!
17 De Izráelt az Örökkévaló örökre megszabadítja,
    szégyen és gyalázat többé nem éri őket!
18 Mert ezt mondja az Örökkévaló,
    aki az eget teremtette,
Isten, aki a földet formálta és alkotta,
    de nem kietlen pusztaságnak,
    hanem lakóhelynek készítette:
„Én vagyok az Örökkévaló,
    nincs más Isten kívülem!
19 Nem titokban szóltam,
    nem valami sötét zugban,
    hanem nyilvánosan!
Nem azt mondtam Jákób népének:
    Keressetek, de hiába,
    mert úgysem találhattok meg!
Én, az Örökkévaló, igazságot mondok,
    valóságot hirdetek.

Az Örökkévaló az egyetlen igaz Isten

20 Hát gyűljetek hozzám!
Jöjjetek közel mind,
    akik a népek közül megmenekültetek!”
„Akik bálványok szobrait hordozzák,
    milyen értelmetlenek!
Olyan istenhez könyörögnek,
    aki semmit sem segít, hisz tehetetlen!
21 Hát tanácskozzatok csak,
    adjátok elő érveiteket!
Mondjátok meg nekem:
    Ősidőktől fogva volt-e valaha ilyen?
    Ki tudta ezt előre megmondani közületek?
Bizony, nem volt senki,
    és nincs ma sem.
Én vagyok az Örökkévaló egyedül,
    Igazságos Isten, Szabadító!
    Nincs más Isten kívülem!

22 Rám nézzetek,
    a föld széléről is hozzám jöjjetek,
    hogy megmeneküljetek,
hiszen egyedül én vagyok Isten,
    nincs senki más!
23 Megesküdtem önmagamra,
    igazságot mondtam,
    szavam visszavonhatatlan:
mindenki térdet fog hajtani előttem,
    mindenki rám esküszik,
24 és így szólnak rólam:
»Bizony, csak az Örökkévalótól származik
    az üdvösség és erő!«
Ezért jönnek hozzám mindannyian!”
    Akik pedig lázadtak ellene,
    mind kudarcot és szégyent vallanak.
25 Izráel népe is az Örökkévalóban dicsekszik,
    aki magához fogadja őket,
    mint saját gyermekeit.

Footnotes:

  1. Ézsaiás 45:12 mennyei seregek Ez egyaránt jelentheti az angyalokat és/vagy a csillagokat.
  2. Ézsaiás 45:13 őt Valószínűleg Círusz perzsa királyra vonatkozik.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Ézsaiás 45 Hungarian Károli (KAR)

45  Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak elõtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, õ elõtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak;

Én menéndek elõtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.

Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél.

Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél.

Hogy megtudják napkelettõl és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen!

Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!

Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhõk folyjanak igazsággal, nyiljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt!

Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei?

10 Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz?

11 Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtõje: Kérdezzétek meg a jövendõt tõlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!

12 Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elõ.

13 Én támasztottam õt fel igazságban, és minden útait egyengetem, õ építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a seregek Ura!

14 Így szól az Úr: Égyiptom gyûjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy termetû Szabeusok hozzád mennek és tieid lesznek, téged követnek, békókban járnak, elõtted leborulnak és hozzád könyörögnek: Csak közted van az Isten és nincsen több Isten!

15 Bizony Te elrejtõzködõ Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító!

16 Szégyent vallanak és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói;

17 És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké;

18 Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Õ az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerõsíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

19 Nem titkon szóltam, a sötétség földének helyén; nem mondtam Jákób magvának: hiába keressetek engem! én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, a mik igazak.

20 Gyûljetek egybe és jõjjetek elõ, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, a ki meg nem tart!

21 Jelentsétek meg és hozzátok elõ, sõt egyetemben tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtõl fogva és jelenté meg elõre? Vajjon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem.

22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

23 Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!

24 Csak az Úrban van, így szólnak felõlem, minden igazság és erõ, Õ hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak.

25 Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva!

Viewing of
Cross references
Footnotes