A A A A A
Bible Book List

Ámos 7 Bible 21 (B21)

Víckrát je neušetřím

Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle – nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: „Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!“ A Hospodin byl pohnut lítostí. „Nestane se to,“ řekl Hospodin.

Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle – Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: „Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!“ A Hospodin byl pohnut lítostí. „Nestane se ani toto,“ řekl Panovník Hospodin.

Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. „Co vidíš, Amosi?“ zeptal se mě Hospodin. „Olovnici,“ odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: „Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. [a] Víckrát už je neušetřím.

Izákovy obětní výšiny budou zničeny,
z izraelských svatyní budou sutiny,
až s mečem povstanu
proti Jeroboámovu domu!“ [b]

Izrael bude vyhnán

10 Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: „Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. 11 Amos totiž říká:

‚Jeroboám zahyne mečem!
Izrael bude vyhnán ze země!‘“

12 Potom Amaciáš řekl Amosovi: „Seber se, vidoucí, [c] a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. 13 V Bet-elu už ale víckrát neprorokuj – vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!“

14 Amos na to Amaciášovi odpověděl: „Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník – choval jsem dobytek a pěstoval fíky. 15 Hospodin mě ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.‘ 16 Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš:

‚Neprorokuj o Izraeli,
o domu Izákovu neřečni!‘

17 Nuže, toto praví Hospodin:

Tvá žena bude smilnit ve městě
a tví synové i dcery padnou mečem.
Tvá země bude rozměřena provazcem
a ty zemřeš v zemi nečisté.
Izrael musí být jistojistě
ze své země vysídlen!“

Footnotes:

  1. Ámos 7:8 2.Král 21:13–15
  2. Ámos 7:9 1.Král 13:33–34; 14:10–11
  3. Ámos 7:12 starší označení proroka (1.Sam 9:9)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes