Isa 65:11

65:11 Fortune . . . Destiny. Syrian gods.