Resources » Hitchcock's Bible Names » H » Hymeneus

Hymeneus

Hymeneus. nuptial; the god of marriage